مقالات

دیکشنرى جامع مفاهیم کسب و کارى

مقدمه:

چشــم انداز پیچیــدهی اندازه گیــری شــاخصه های بازاریابــی (Measurement Marketing ) و تخصیـص، بـه وفـور بـه اصطلاحـات رایـج توسـل می جویـد. جهت دهـی بـه آنهـا میتوانـد دشـوار باشـد. ایـن مرجـع اجمالـی و کلـی، برخـی از اصطلاحـات رایـج بازاریابـی ( Marketing and Terminology Business) و کسـب وکار و نیـز اصطالحـات تکامـل بازاریابـی (Marketing Terminology Evolution ) را بـه شـما معرفـی کـرده و آنهـا را بـه شـکلی قابـل فهـم تعریـف می کنــد.

اصطلاحات بازاریابی و کسب و کار

Testing A/B

تست A/B

فراینـد راه انـدازی دو نسـخه ی متفـاوت از یـک تبلیـغ: نسـخه ی A و نسـخه ی B، بـرای تعداد مســاوی از افــرادی کــه در میــان مخاطبــان هــدف خــاص قــرار دارنــد و پیگیــری تغییــرات کنترلـی اسـت. رفتـاری و نتایـج کلـی بـر اسـاس نسـخه ی مشـاهده شـده. نسـخه ی A عمومـا کـه وجـود دارد و نسـخه ی B یـک چالشگـر، کـه بـه طـور معمـول بـه همـراه تغییـری بـر روی یـک متغیـر، ماننـد یـک تبلیـغ یـا عنصـر طراحـی، اسـت.

Account- based Marketing

بازاریابی مبتنی بر کاربر

بازاریابـی مبتنـی بـر کاربـر نوعـی اسـتراتژی بازاریابـی بـا تمرکـز بالاسـت کـه در آن تیمـی از مشــتری های بالقــوه را یــک بــازار در نظــر میگیرنــد. تیم هــای بازاریابــی بــرای مــردم و مخاطبـی کـه در نظـر گرفته انـد، محتـوا تولیـد میکننـد، رویـداد برگـزار میکننـد و کمپیـن راه می اندازنــد.

Activity per rep

فعالیت به ازای هر فروشنده

فعالیـت بـه ازای هـر فروشـنده Activity per rep تعـداد کل وظایفـی اسـت کـه نماینـدهی فـروش در یـک بـازه ی زمانـی مشـخص انجـام میدهـد. ایـن فعالیتهـا شـامل تماس هـای تلفنــی، شــماره گیری و اتصــال تمــاس، ایمیــل، جلســات، ارائه هــا، دموهــا، پیشــنهادات هـر فعالیتـی کـه منجـر بـه فراینـد فـروش و ایجـاد چرخـه ی گفتگـوی زنـده اسـت، اساسـا فـروش شـود بایـد محاسـبه گـردد. معمـولا فعالیتهـا بـه صـورت روزانـه پیگیـری میشـوند، امـا هفتگـی یـا ماهانـه نیـز قابـل پیگیـری هسـتند.

Acquisition Marketing

بازاریابی اکتسابی

هــدف انــواع بازاریابی هــا جــذب مشــتری اســت، امــا اغلــب آنهــا اهــداف بزرگتــری دارنـد، ماننـد افزایـش آگاهـی دربـاره ی برنـد و افزایـش ترافیـک. بازاریابـی اکتسـابی از انـواع بازاریابـی اسـت کـه ترفندهـا و اسـتراتژی های بازاریابـی را بـه کار میبـرد، امـا تمرکـز آن بـر بهره منـدی از ایـن ترفندهـا اسـت. در نهایـت، هـدف ایـن اسـت کـه بـا بازاریابـی برونگـرا از طریــق محتــوا، شــبکه ی اجتماعــی و بازاریابــی موتــور جســتجوگر، ترافیــک بیشــتری جــذب وبسـایت شـود.
پــس از دریافــت ترافیــک وبســایت، ایــن ترافیک هــا بایــد هدایــت شــده و بــه فــروش تبدیــل شــود. هــدف بازاریابــی اکتســابی همیــن اســت. بازاریابــی اکتســابی ممکــن اســت بـا اسـتفاده از ترفندهایـی ماننـد تخفیـف محصـولات، آمـوزش بـه مشـتری، رعایـت حقـوق کپی رایــت ســایت، بهینه ســازی نــرخ تبدیــل و بهینه ســازی فــروش، وبســایت را بــه موتــور تسـریع فـروش تبدیـل کنـد. بـا کمـک بهینه سـازی فـروش و ایجـاد اسـتراتژی، فراینـد میـان بازاریابــی و فــروش ســریعتر میشــود.

AdTech

فناوری تبلیغات

فنـاوری تبلیغـات Advertising Technology بـه طـور خـاص بـه نرم افـزار و ابـزار دیجیتالی اطـاق میشـود کـه بـه آژانس هـا و برندهـا کمـک میکنـد تـا تبلیغـات دیجیتالـی را هـدف قـرار داده و آنهـا را ارائـه و تحلیـل کننـد.

Affiliate Marketing

افیلیت مارکتینگ

افیلیـت مارکتینـگ بـه معنـای بازاریابـی پورسـانتی و یـا همـکاری در فـروش، یـک مـدل تبلیغاتــی اســت کــه در آن شــرکت ها بــه اشــخاص ســومی کــه محصــوالت آنهــا را تبلیــغ و بــه فــروش میرســانند مبلغــی را بــه عنــوان پــاداش، کمیســیون و یــا پورســانت پرداخــت میکننـد. شـرکت های اسـتخدام شـده، تبلیغـات را در سـایت خـود قـرار داده یـا محصـوالت و خدمــات را در وبســایت یــا وبــلاگ خــود بــه بــازار عرضــه میکننــد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *