دیکشنرى جامع مفاهیم کسب و کارى

مقدمه:

چشــم انداز پیچیــدهی اندازه گیــری شــاخصه های بازاریابــی (Measurement Marketing ) و تخصیـص، بـه وفـور بـه اصطلاحـات رایـج توسـل می جویـد. جهت دهـی بـه آنهـا میتوانـد دشـوار باشـد. ایـن مرجـع اجمالـی و کلـی، برخـی از اصطلاحـات رایـج بازاریابـی ( Marketing and Terminology Business) و کسـب وکار و نیـز اصطالحـات تکامـل بازاریابـی (Marketing Terminology Evolution ) را بـه شـما معرفـی کـرده و آنهـا را بـه شـکلی قابـل فهـم تعریـف می کنــد.

اصطلاحات بازاریابی و کسب و کار

Testing A/B

تست A/B

فراینـد راه انـدازی دو نسـخه ی متفـاوت از یـک تبلیـغ: نسـخه ی A و نسـخه ی B، بـرای تعداد مســاوی از افــرادی کــه در میــان مخاطبــان هــدف خــاص قــرار دارنــد و پیگیــری تغییــرات کنترلـی اسـت. رفتـاری و نتایـج کلـی بـر اسـاس نسـخه ی مشـاهده شـده. نسـخه ی A عمومـا کـه وجـود دارد و نسـخه ی B یـک چالشگـر، کـه بـه طـور معمـول بـه همـراه تغییـری بـر روی یـک متغیـر، ماننـد یـک تبلیـغ یـا عنصـر طراحـی، اسـت.

Account- based Marketing

بازاریابی مبتنی بر کاربر

بازاریابـی مبتنـی بـر کاربـر نوعـی اسـتراتژی بازاریابـی بـا تمرکـز بالاسـت کـه در آن تیمـی از مشــتری های بالقــوه را یــک بــازار در نظــر میگیرنــد. تیم هــای بازاریابــی بــرای مــردم و مخاطبـی کـه در نظـر گرفته انـد، محتـوا تولیـد میکننـد، رویـداد برگـزار میکننـد و کمپیـن راه می اندازنــد.

Activity per rep

فعالیت به ازای هر فروشنده

فعالیـت بـه ازای هـر فروشـنده Activity per rep تعـداد کل وظایفـی اسـت کـه نماینـدهی فـروش در یـک بـازه ی زمانـی مشـخص انجـام میدهـد. ایـن فعالیتهـا شـامل تماس هـای تلفنــی، شــماره گیری و اتصــال تمــاس، ایمیــل، جلســات، ارائه هــا، دموهــا، پیشــنهادات هـر فعالیتـی کـه منجـر بـه فراینـد فـروش و ایجـاد چرخـه ی گفتگـوی زنـده اسـت، اساسـا فـروش شـود بایـد محاسـبه گـردد. معمـولا فعالیتهـا بـه صـورت روزانـه پیگیـری میشـوند، امـا هفتگـی یـا ماهانـه نیـز قابـل پیگیـری هسـتند.

Acquisition Marketing

بازاریابی اکتسابی

هــدف انــواع بازاریابی هــا جــذب مشــتری اســت، امــا اغلــب آنهــا اهــداف بزرگتــری دارنـد، ماننـد افزایـش آگاهـی دربـاره ی برنـد و افزایـش ترافیـک. بازاریابـی اکتسـابی از انـواع بازاریابـی اسـت کـه ترفندهـا و اسـتراتژی های بازاریابـی را بـه کار میبـرد، امـا تمرکـز آن بـر بهره منـدی از ایـن ترفندهـا اسـت. در نهایـت، هـدف ایـن اسـت کـه بـا بازاریابـی برونگـرا از طریــق محتــوا، شــبکه ی اجتماعــی و بازاریابــی موتــور جســتجوگر، ترافیــک بیشــتری جــذب وبسـایت شـود.
پــس از دریافــت ترافیــک وبســایت، ایــن ترافیک هــا بایــد هدایــت شــده و بــه فــروش تبدیــل شــود. هــدف بازاریابــی اکتســابی همیــن اســت. بازاریابــی اکتســابی ممکــن اســت بـا اسـتفاده از ترفندهایـی ماننـد تخفیـف محصـولات، آمـوزش بـه مشـتری، رعایـت حقـوق کپی رایــت ســایت، بهینه ســازی نــرخ تبدیــل و بهینه ســازی فــروش، وبســایت را بــه موتــور تسـریع فـروش تبدیـل کنـد. بـا کمـک بهینه سـازی فـروش و ایجـاد اسـتراتژی، فراینـد میـان بازاریابــی و فــروش ســریعتر میشــود.

AdTech

فناوری تبلیغات

فنـاوری تبلیغـات Advertising Technology بـه طـور خـاص بـه نرم افـزار و ابـزار دیجیتالی اطـاق میشـود کـه بـه آژانس هـا و برندهـا کمـک میکنـد تـا تبلیغـات دیجیتالـی را هـدف قـرار داده و آنهـا را ارائـه و تحلیـل کننـد.

Affiliate Marketing

افیلیت مارکتینگ

افیلیـت مارکتینـگ بـه معنـای بازاریابـی پورسـانتی و یـا همـکاری در فـروش، یـک مـدل تبلیغاتــی اســت کــه در آن شــرکت ها بــه اشــخاص ســومی کــه محصــوالت آنهــا را تبلیــغ و بــه فــروش میرســانند مبلغــی را بــه عنــوان پــاداش، کمیســیون و یــا پورســانت پرداخــت میکننـد. شـرکت های اسـتخدام شـده، تبلیغـات را در سـایت خـود قـرار داده یـا محصـوالت و خدمــات را در وبســایت یــا وبــلاگ خــود بــه بــازار عرضــه میکننــد.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1402

خالصه مدیریتی

بررسـی رونـد متغیرهـای کلان اقتصـاد ایـران بیانگـر ایـن اسـت کـه کسـری بودجـه پایـدار سرمنشـاء تـورم در اقتصـاد ایـران اسـت کـه در طـول زمـان بـا تشـدید سـایر ناترازی هـا ماننـد ناتـرازی بانکـی و ناتـرازی صندوق هـای بازنشسـتگی شــرایط مهــار تــورم را بــرای دولــت فعلــی پیچیده تــر کــرده اســت. از طرفــی، تحریم هــا مانــع ورود درآمدهــای ارزی و تأمیــن نهادهــا و کالا هــای واســطه ای و ســرمایه ای مــورد نیــاز تولیــد شــده و تشــکیل ســرمایه، رشــد اقتصــادی و درآمــد ســرانه حقیقــی را کاهــش داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه انتظــارات منفــی و القــای بی اعتمــادی مانــع تثبیــت اقتصــادی شــده و پیشبینی پذیــری اقتصــادی را مشــکل کــرده اســت و علیرغــم تـلاش دولــت در بهبــود تشــکیل ســرمایه و به خصــوص افزایــش تولیــد صنایــع بورســی، اعمــال هرگونــه سیاســت های اصلاحــی ریشــه ای اقتصــادی را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. در ایــن راســتا موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی در گزارشــی تحـت عنـوان (چشـم انداز اقتصـاد ایـران در سـال 1402 ) اقـدام بـه احصـاء نظـرات اسـاتید و صاحب نظـران اقتصـادی داخـل و خـار ج کشـور (اعضـای انجمـن اقتصـاد ایـران و یـا باشـگاه اقتصاددانـان ایـران) و تحلیـل رونـد حرکـت آتـی متغیرهـای کلان اقتصـادی و شناسـایی چالش هـای پیـش رو اقتصـاد ایـران کـرده اسـت. ضمـن ارسـال گـزارش بـه پیوســت، اهــم یافته هــای آن بــه شــر ح زیــر تقدیــم میشــود:

1. نهادهــای بین المللــی از جملــه بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران در سـال 2023 را در حـدود 2 درصـد پیشبینـی کرده انـد. تلقـی صاحب نظـران اقتصـادی داخلـی نیـز از رشـد اقتصـادی بـا نفـت (سـال 1402) در حـدود 2 تـا 3 درصـد اسـت کـه بـا توجـه بـه تـلاش ایـران بـرای حفـظ و توسـعه روابـط اقتصـادی بـا کشـورهای منطقـه و انتظـار گشـایش و بهبـود درآمدهـای ارزی، دور از دسـترس نیســت. از جملــه عوامــل احتمالــی تهدیــد کننــده رشــد اقتصــادی ســال 1402 ،تــداوم تحریم هــا، کاهــش نـرخ مشـارکت سـرمایه های اجتماعـی در صـورت شـدت یافتـن رواج ناامیـدی، افزایـش عـدم اطمینـان، انتظـارات منفـی و بـه تبـع آن تشـدید خـروج سـرمایه از کشـور اسـت.
2. تلقـی صاحب نظـران اقتصـادی از نـرخ ارز سـال 1402 در صـورت عـدم بهبـود روابـط سیاسـی در بـازه 55 تـا 65 هـزار تومـان اسـت ولـی در صـورت بـروز مجـدد هـر گونـه ناآرامـی بیـم جهـش نـرخ ارز وجـود دارد. از سـوی دیگـر، تقویـت تـراز تجـاری از طریـق بهبـود روابـط سیاسـی و یـا اجرایـی شـدن پیمان هـای پولـی دو جانبـه بــرای مقابلــه بــا تحریم هــای غــرب و … میتوانــد بــه ثبــات نســبی نــرخ ارز کمــک کنــد. همچنیــن عواملــی ماننـد انتظـارت تورمـی، مانـده حسـاب سـرمایه، حسـاب تجـاری و تشـدید یـا کاهـش تحریم هـا بـر نوسـانات نـر خ ارز در سـال 1402 مؤثـر خواهـد بـود. شـایان ذکـر اسـت، صاحب نظـران اقتصـادی امیدورانـد در صـورت بهبـود روابـط سیاسـی، نـر خ ارز بـه کمتـر از 50 هـزار تومـان کاهـش یابـد.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1402

3. بانـک جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول تـورم مصـرف کننـده را در ایـران بـرای سـال 2023 بـه ترتیـب 49 و 5.42 درصـد پیشبینـی کرده انـد. تلقـی صاحب نظـران از نـر خ تـورم مصرف کننـده و تولیدکننـده بـه ترتیـب در محــدوده (55-60 )و (50-55 )درصــد اســت. چشــم انــداز تــورم در ســال 1402 تحــت تأثیــر چالش هــای مهمـی نظیـر کسـری بودجـه، متغیرهـای پایـه پولـی و رشـد نقدینگـی، ناتـرازی نظـام بانکـی، کسـری تجاری و شـکاف تولیـد اسـت. بـا ایـن وجـود در صـورت کاهـش انتظـارات تورمـی و بهبـود روابـط بین المللـی و کاهـش تحریم هـا، انتظـار بـر ایـن اسـت کـه در کوتـاه مـدت نرخهـای تـورم ماهانـه و فصلـی کاهـش یابـد.
4. رشـد اخیـر شـاخص تولیـد و فـروش صنایـع بورسـی در کنـار آمارهـای منتشـره مبنـی بـر کاهـش موجـودی انبـار برخـی صنایـع مهـم خـودرو و قطعه سـازی، افزایـش شـاخص سـودآوری و کاهـش تعـداد شـرکت های زیـانده بورسـی میتوانـد نشـانه هایی بـرای بهبـود رشـد تولیـد و فـروش صنعتـی صنایـع بورسـی در سـال 1402 باشـد. بنابرایـن در صورتـی کـه موانـع جـدی سـمت عرضـه ماننـد محدودیـت در تامیـن مـواد اولیـه، خـوراک و انـرژی واحدهـای تولیـدی و … رخ ندهـد میتـوان بـرای سـال 1402، انتظـار تـداوم رونـد رشـد مثبـت شـاخص تولیـدات صنعتـی بورسـی را داشـت.
5. پیشبینـی صاحب نظـران اقتصـادی بـر ایـن اسـت کـه رونـد صعـودی شـاخص بـازار سـهام حداقـل تـا رسـیدن ارزش اســمی ســهام شــرکتها بــه ارزش واقعــی آنهــا ادامــه داشــته باشــد و شــاخص در محــدوده 3.2 تــا 3 میلیـون واحـد نوسـان کنـد. بـا اجرایـی شـدن قوانیـن جدیـد مالیـات بـر عایـدی سـرمایه در سـال 1402، انتظــار مــیرود نقدینگی هایــی کــه در بازارهــای دلالــی فعالیــت میکننــد، بــه ســمت ســرمایه گذاریه ای مولـد در بـازار سـرمایه سـوق یابـد. ضمـن اینکـه ارزش بـازار سـرمایه نسـبت بـه سـایر بازارهـا همچـون بـازار ارز، طلا، مسـکن و خـودرو عقـب مانـده اسـت.
6. تلقـی صاحب نظـران اقتصـادی ایـن اسـت کـه در سـال 1402 رشـد قیمـت مسـکن در حـدود 40 -50 درصـد خواهــد بــود. افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی، انتظــارات تورمــی، انگیــزه پاییــن ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــه دلیــل نااطمینانــی و ریســک های غیــر اقتصــادی و عرضــه نا کافــی واحدهــای مســکونی و … میتوانــد موجــب تــداوم رونــد صعــودی قیمــت مســکن در ســال 1402 باشــد. اگرچــه در صــورت تحقــق برنامه هــای دولــت در راســتای اعطــای مشــوقه ای ســرمایه گذاری بــه انبوه ســازان تولیــد مســکن بــا متراژهـای کوچـک و متناسـب بـا قـدرت خریـد متقاضیـان مصرفـی و ایجـاد تعـادل میـان عرضـه و تقاضـا، میتوانــد از التهــاب بــازار مســکن بکاهــد.
7. تلقــی صاحب نظــران اقتصــادی ایــن اســت کــه میــزان واردات ســال 1402 بالــغ بــر 50-55 میلیــارد دلار و صـادرات غیرنفتـی بالـغ بـر 45-50 میلیـارد دلار خواهـد بـود. تـداوم جنـگ روسـیه و اوکرایـن و افزایـش تنـش در منطقــه قفقــاز و بیــم درگیــر شــدن ایــران در ایــن تنش هــا میتوانــد تاثیــر نامطلوبــی بــر رشــد اقتصــادی منطقـه و تقاضـای صادراتـی ایـران داشـته باشـد. از طـرف دیگـر، بهبـود روابـط سیاسـی با عربسـتان سـعودی و گســترش روابــط تجــاری بــا کشــورهای هم پیمــان بــا ایــن کشــور، چشــم انــداز مثبتــی بــرای صــادرات غیرنفتـی کشـور رقـم خواهـد زد.
8. اداره اطلاعاتـات انــرژی ایــالات متحــده بــر مبنــای افزایــش رونــد تولیــد ایــالات متحــده و تقاضــای ضعیفتــر از حــد انتظــار، پیشبینــی خــود را بــرای قیمــت نفــت برنــت در ســال 2023 از 85 بــه 79 دلار کاهــش داده اسـت. کاهـش قیمـت جهانـی نفـت از طریـق اثرگـذاری بـر بودجـه بـر تشـکیل سـرمایه تولید ناخالـص داخلـی و کل صنایـع و بخصـوص حاشـیه سـود صنایـع پالایشـی و پتروشـیمی در سـال 1402 اثرگـذار خواهـد بـود.
9. نظـر صاحب نظـران اقتصـادی در خصـوص مشـکالت کلان اقتصـادی و راه کارهـای پیشـنهادی جهـت بهبــود وضعیــت اقتصــادی بیانگــر ایــن اســت کــه مشــکالت اقتصــادی کشــور نظیــر تحریم هــا، ناتــرازی بودجـه، بانک هـا و صندوق هـای بازنشسـتگی، وضعیـت مسـکن، محیـط زیسـت و … طـی یک دهـه اخیـر شــدت ناترازی هــا بیشــتر شــده و اثــرات نااطمینانــی بــر بخــش حقیقــی اقتصــادی تغییــر نکــرده و صرفــا افزایـش یافتـه اسـت. بررسـی نظـرات صاحب نظـران بیانگـر ایـن اسـت کـه، مشـکالت کنونـی کشـور بیـش از آنکــه بــه راه کارهــای اقتصــادی نیــاز داشــته باشــد بــه تعامــلات سیاســی و گشــایش های اجتماعــی و فرهنگـی مرتبـط اسـت.
10. تحلیل و بررسی مطالعات میدانی در خصوص (مشکالت عمده تولید) حاکی از این است که:
تامیـن مـواد اولیـه بـه ویـژه مـواد اولیـه وارداتـی و تامیـن مالـی طـرف عرضـه، انحصـارات، تبانـی و رانـت، محــدود شــدن بازارهــای صادراتــی و کاهــش قــدرت خریــد مــردم و در نتیجــه کاهــش تقاضــای مؤثــر، فضــای کســب و کار نامناســب، عــدم دسترســی بــه فناوریهــای روز و کاهــش بهــره وری اســت.
همچنیـن راهکارهـای پیشـنهادی صاحبنظـران جهـت رونـق تولیـد عبـارت اسـت از بهبـود فضـای کسـب و کار و جلوگیـری از تصویـب و ابـاغ بخشـنامه ها و قوانیـن متعـدد، بهبـود زیرسـاخت های لجسـتیک برای تولیـد، افزایـش ریسـک فعالیت هـای غیرمولـد و واسـطه گری، حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان جهـت کاهــش وابســتگی بــه خــارج، عــوارض بــر صــادرات نهادهــا تــا اشــباع بــازار داخلــی، اعطــای کارت هــای اعتبـاری خریـد کالا و… اسـت.

مقدمه

بررسـی چگونگـی حرکـت شـاخص های کلان اقتصـاد بـه عنـوان ابـزاری بـرای پیشبینـی و تحلیـل شـرایط اقتصـادی، بـه سیاسـت گذاران کمـک میکنـد تفسـیر واقـع بینانـه ای از رونـد کلـی اقتصـاد و متغیرهـای مؤثـر بـر آن داشـته باشـند. چنیــن شــناختی آنهــا را قــادر خواهــد ســاخت کــه بتواننــد سیاســت های کلان اقتصــادی را بــه نحــو مطلوبتــر در
راســتای تثبیــت اقتصــاد و کاهــش انحــراف رشــد اقتصــادی از مســیر رشــد بلنــد مــدت بــکار گیرنــد. در ایــن راســتا پژوهـش حاضـر ضمـن بررسـی رونـد شـاخص های کلان اقتصـادی و ترسـیم شـرایط فعلـی اقتصـاد ایـران بـه بررسـی و تحلیـل عملکـرد آتـی متغیرهـای کلان اقتصـادی مؤثـر بـر متغیرهـای کلیـدی بخـش صنعـت بـا توجـه بـه شـرایط داخلـی و خارجـی و براسـاس روش میدانـی )پرسشـنامه( پرداختـه اسـت. بـه طـور کلـی در ایـن گـزارش ابتـدا بـه بررسـی رونـد شـاخص های کلان اقتصـادی و ترسـیم شـرایط فعلـی اقتصـاد ایـران تشـریح شـده، سـپس تلقـی سـازمان های بین المللـی در خصـوص اقتصـاد ایـران و جهـان ارائـه شـده اسـت و در نهایــت پــس از گــردآوری و بررســی اطالعــات متغیرهــای کالن اقتصــادی، تغییــرات آتــی شــاخص های کلان اقتصــادی بــا اســتفاده از روش هــای میدانــی و براســاس نظــر بیــش از 40 نفــر از صاحب نظــران اقتصــادی داخــل و خـار ج کشـور کـه عضـو انجمـن اقتصـاد ایـران و یـا باشـگاه اقتصاد دانـان ایـران هسـتند پیشبینـی و تحلیـل شـده اسـت. بدیهـی اسـت دیدگاه هـای ارائـه شـده تلقـی صاحب نظـران از شـرایط اقتصـاد ایـران بـوده کـه ممکـن اسـت بـاتوجـه بـه تحوالتـی نظیـر تحریم هـای بین المللـی، نـا آرامی هـای منطقـه، بحـران اقتصـادی و … بـا یکدیگـر تفـاوت داشـته باشـد لـذا متوسـط پاسـخ همـه صاحب نظـران و متخصصـان مسـائل اقتصـادی در هـر کـدام از متغیرهـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

1- بررسی روند شاخص های کلان اقتصادی و ترسیم شرایط فعلی اقتصاد ایران

شــاخص های کلان اقتصــادی شــامل متغیرهایــی هســتند کــه جهــت پیشبینــی کوتــاه مــدت و میــان مــدت فعالیت هــای اقتصــادی بــه کار بــرده میشــوند. هــر کــدام از ایــن متغیرهــا بــه تنهایــی بــرای پیشبینــی وضعیــت اقتصـاد کافـی نیسـت ضمـن اینکـه ممکـن اسـت دارای نوسـانات فصلـی یـا غیـر عـادی باشـند. بـه ایـن منظـور در ایـن بخـش بـه بررسـی رونـد نوسـانات مجموعـهای از متغیرهـا کـه در پیشبینـی وضعیـت آتـی اقتصـاد ایـران مفیـد اســت، پرداختــه میشــود.

1-1 .رشد اقتصاد ایران:

پــس از افــت شــدید نرخ هــای رشــد اقتصــادی از ســال 1397 ،براســاس آخریــن اطلاعــات مرکــز آمــار ایــران، رشــد اقتصــادی بانفــت و بــدون نفــت ایــران در نــه ماهــه ابتدایــی ســال 1401 بــه ترتیــب معــادل 3.3 و 9.2 درصـد اسـت.
مثبـت بـودن رشـد اقتصـادی نـه ماهـه سـال 1401 در امتـداد رشـد اقتصـادی 4.4 درصـدی سـال قبـل، نشـان از تـداوم رشـد اقتصـادی بـا وجـود تحریمهـا اسـت هـر چنـد رونـد آن کاهشـی اسـت.
شـکاف موجـود بیـن رشـد اقتصـادی تحقـق یافتـه بـا ارقـام هـدف در برنامه هـای توسـعه علاوه بـر کاهـش درآمدهــای نفتــی بــه عواملــی چــون تحریم هــا، بیثباتــی اقتصــادی، وضعیــت نامطلــوب انباشــت ســرمایه، سـطح پاییـن بهـره وری و محدودیـت دسترسـی بـه تکنولـوژی جدیـد مربـوط اسـت.

1-2 .رشد اقتصادی به تفکیک گروه های اصلی:

رشـد اقتصـادی گـروه صنایـع و معـادن شـامل: اسـتخراج نفـت خـام و گاز طبیعـی، سـایر معـادن، صنعـت، انـرژی و سـاختمان در نـه ماهـه ابتدایـی سـال 1401 معـادل 3.5 درصـد گـزارش شـده کـه بالاتریـن تریـن نـر خ رشـد در میـان سـایر گروه هـای اصلـی اقتصـادی اسـت. در مقابــل، نــر خ رشــد بخــش کشــاورزی در امتــداد رونــد نزولــی ســال 1400 در نــه ماهــه ابتدایــی ســال 1401 منفـی 3.4 درصـد بـوده اسـت. کنتـرل غیـر اصولـی بـازار محصـوالت کشـاورزی در کنـار خسکسـالی های اخیـر ایـن بخـش را دچـار مشـکاالت متعـددی کـرده اسـت.
رشـد بخـش خدمـات نیـز بـا کاهـش شـیوع ویـروس کرونـا و خلـق شـیوه های نویـن فعالیت هـای اقتصـادی در جهـان و بـه تبـع آن در ایـران، در سـال 1401 ادامـه داشـته اسـت. ایـن بخـش در نـه ماهـه ابتدایـی سـال 1401 توانسـت بـه رشـد مثبـت 6.2 درصـدی برسـد.
بررسـی دوره پنـج سـاله 1401-1397 نشـان از تـداوم بهبـود نسـبی نر خهـای رشـد گـروه صنایـع و معـادن و خدمـات از سـال 1399 بـه بعـد اسـت.

2 .شاخص تولید و فروش فعالیتهای صنعتی و معدنی بورسی

2-1 .شاخص تولید فعالیتهای صنعتی و معدنی:

رشــد دوازده ماهــه شــاخص تولیــد شــرکت های صنعتــی بورســی در ســال 1401 نســبت بــه ســال قبــل، 1.8 درصـد افزایـش داشـته اسـت. بعـلاوه، شـاخص تولیـد شـرکت های معدنـی بورسـی در دوره مـورد بررسـی 5.5 درصـد کاهـش داشـته اسـت.
از بیـن 15 رشـته فعالیـت صنعتـی بورسـی 10 رشـته فعالیـت نسـبت بـه دوره مـورد بررسـی افزایـش در تولیـد و رشـته فعالیـت کاهـش در تولیـد داشـته اند به طوریکـه رشـته فعالیت هـای سـایر کانـی غیرفلـزی، خـودرو و قطعــات و تجهیــزات برقــی بیشــترین ســهم را در افزایــش شــاخص تولیــد و رشــته فعالیت هــای کک و پالایـش و فلـزات پایـه بیشـترین سـهم را در کاهـش شـاخص تولیـد داشـته اند.

2-2 .شاخص فروش فعالیتهای صنعتی و معدنی:

رشــد دوازده ماهــه شــاخص فــروش شــرکت های صنعتــی بورســی نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 4.11 درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن امــر بــرای شــرکت های معدنــی 8.6 درصــد رشــد را نشــان میدهــد.
از بیـن 15 رشـته فعالیـت صنعتـی بورسـی، 9 رشـته فعالیـت افزایـش در شـاخص فـروش و 6 رشـته فعالیـت نسـبت به دوره مـورد بررسـی کاهـش در شـاخص فـروش داشـته اند. رشـته فعالیت هـای سـایر کانـی غیرفلـزی، تجهیـزات برقــی و کاشــی و ســرامیک بیشــترین ســهم را در افزایــش شــاخص فــروش نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل و رشـته فعالیت هـای کک و پالایـش و فلـزات پایـه بیشـترین سـهم را در کاهـش شـاخص فـروش داشـته اند.

اکونومیست: چین هیچگاه اقتصاد اول جهان نخواهد شد

اکونومیست: چین هیچگاه اقتصاد اول جهان نخواهد شد؟

یک دهه پیش بینی کنندگان بر این باور بودند که تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا پیشی می گیرد و سالها با فاصله زیاد این پیشتازی را حفظ خواهد کرد، اما امروزه بسیاری معتقدند که اقتصاد این کشور هرگز تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان نخواهد شد.

هفته نامه اکونومیست در سرمقاله شماره 13 ماه می سال 2023 بار دیگر به مسئله چین پرداخته و یک پرسش مطرح کرده است: آیا قدرت چین به اوج خود می رسد؟

ظهور چین یکی از مشخصه های تعیین کننده جهان در چهار دهه گذشته بوده است. از زمانی که این کشور شروع به باز کردن و اصلاح اقتصاد خود در سال 1978 کرد، تولید ناخالص داخلی آن به طور متوسط سالانه 9 درصد رشد کرده است، که باعث شد 800 میلیون شهروند چینی از فقر نجات پیدا کنند. امروزه چین تقریباً یک پنجم تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. بزرگی بازار و پایگاه تولیدی آن، اقتصاد جهانی را تغییر داده است. شی جین پینگ، که یک دهه بر چین حکومت کرده است، امیدوار است از این موقعیت برای تغییر نظم ژئوپلیتیکی نیز استفاده کند.

فقط یک نکته وجود دارد: رشد سریع چین در حال کاهش است. آقای شی وعده “جوان سازی بزرگ” کشورش در دهه های آینده را میدهد، اما اقتصاد اکنون دستخوش چیزی غیرعادیتر است: یک بلوغ بزرگ. در حالی که یک دهه پیش، پیشبینی کنندگان پیشبینی میکردند که تولید ناخالص داخلی چین در اواسط قرن بیست و یکم از تولید ناخالص داخلی آمریکا بیشتر میشود و پیشتازی را حفظ میکند، اما اکنون، تغییر بسیار کمتر از آن چیزی است که پیشبینی میشد.

چین ضعیف تر اما خطرناک تر میشود

این تغییر در مسیر اقتصادی، بحث های شدیدی را بین ناظران امور چین به وجود آورده است. آنها دوباره به قدرت چین و رقابت آن با آمریکا فکر می کنند. یک دیدگاه این است که قدرت چین نسبت به رقبای خود سقوط خواهد کرد و این اتفاق به طور متناقضی می تواند چین را خطرناک تر کند.
هال برندز و مایکل بکلی، دو محقق، سال گذشته در کتابی، نظریه ای را که (اوج چین) نامیدند، رواج دادند. نظریه پیک چین بر این مشاهدات دقیق استوار است که بادهای موافق در حال تبدیل شدن به بادهای مخالف هستند و مانع پیشرفت چین می شوند. اولین تندباد بزرگ از جمعیت شناسی می آید. جمعیت در سن کار چین حدود یک دهه است که در حال کاهش است. سال گذشته جمعیت آن به طور کلی به اوج خود رسید و هند اکنون از آن پیشی گرفته است. تالش های حزب کمونیست برای متقاعد کردن زوج های چینی برای بچه دار شدن بیشتر جواب نمیدهد. در نتیجه، سازمان ملل فکر می کند که تا اواسط قرن، جمعیت در سن کار چین می تواند بیش از یک چهارم کاهش یابد. با توده های کارگران جوانی که زمانی (کارخانه های جهان) را پر میکردند، خداحافظی کنید.
اضافه کردن به تعداد کارگران یکی از راه های رشد اقتصاد است. راه دیگر استفاده بهتر از جمعیت موجود است. اما مشکل دوم چین این است که تولید به ازای هر کارگر بعید است به همان سرعتی که پیشبینی کنندگان انتظار داشتند افزایش یابد. بیشتر منابع آن صرف مراقبت از سالمندان خواهد شد. پس از دهه ها ساخت خانه ها، جاده ها و راه آهن، هزینه های زیرساختی با بازدهی رو به کاهشی روبرو میشود. تمایالت خودکامه آقای شی، کارآفرینان محلی را نگران تر کرده است، که ممکن است ظرفیت چین را برای نوآوری در بلندمدت کاهش دهد. تنش های ژئوپلیتیکی، شرکت های خارجی را مشتاق به دوری از چین و به تنوع بخشیدن به زنجیره های تامین کرده است.
آمریکا میخواهد توانایی های چین را در برخی فناوری های (بنیادی) کاهش دهد. انتظار می رود ممنوعیت صادرات نیمه هادی ها و ماشین آلات خاص به شرکت های چینی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی چین شود.

چین هرگز تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان نخواهد شد

همه این پیش بینی های بلندمدت درباره پتانسیل اقتصادی، چین را ضعیف تر میکند. دوازده سال پیش گلدمن ساکس فکر می کرد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2026 از آمریکا پیشی خواهد گرفت و تا اواسط قرن بیش از 50 درصد بزرگتر خواهد شد. سال گذشته این پیشبینی را اصلاح کرد و گفت که چین تنها در سال 2035 از آمریکا پیشی میگیرد و با کمتر از 15 درصد از آن بزرگتر خواهد شد. دیگران بدبین ترند، شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس استدلال میکند که اقتصاد این کشور هرگز تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان نخواهد شد. بلکه در سال 2035 به 90 درصد اندازه آمریکا خواهد رسید. البته این پیشبینی ها قطعی نیستند. اما به نظر میرسد محتمل ترین اتفاق این است که چین و آمریکا در یک دهه آینده به برابری اقتصادی نزدیک میشوند و برای دهه های آینده در این موقعیت محبوس خواهند ماند.
چین چگونه میتواند این مسیر را مدیریت کند؟ در خوشبینانه ترین سناریو، آقای شی تغییراتی را برای تقویت رشد بهره وری ایجاد می کند. او میتواند با دادن اختیار بیشتر به خوی حیوانی اقتصاد چین و آزادی حرکت بیشتر به مردمش، رشد را آزاد کند. میتواند موضعی کمتر آزاردهنده در خارج از کشور اتخاذ کند، تنشهای ژئوپلیتیکی را کاهش دهد و به شرکتها اطمینان دهد که تجارت در چین بیخطر است. چنین اصلاحاتی ممکن است در نهایت چین را قدرتمندتر اما کمتر تهاجمی و سلطه جو کند اما مشکل اینجاست که آقای شی، که 69 سال دارد و اکنون احتماالً حاکم مادام العمر چین است، هیچ نشانه ای از پذیرش آزادسازی اقتصادی یا سیاسی نشان نمی دهد.

بدبینان از این می ترسند که چین همراه با تزلزل مسیر اقتصادی آن، خصمانه تر رفتار کند. دلایل زیادی وجود دارد که این را محتمل بدانیم. آقای شی یک ناسیونالیسم خطرناک را تحریک می کند تا چینی های معمولی را متقاعد کند که منتقدان حکومت او، خود چین را ناچیز میشمارند. پیشبینی میشود که بودجه نظامی چین در سال جاری همانند تولید ناخالص اسمی آن بیش از 7 درصد افزایش یابد. هزینه های نظامی آن کمتر از آمریکا است، اما همچنان در حال افزایش است. نیروی دریایی این کشور تا سال 2030 می تواند 50 درصد بزرگتر از نیروی دریایی آمریکا باشد و زرادخانه هسته ای آن تا سال 2035 تقریباً چهار برابر خواهد شد. آقایان برندز و بکلی می نویسند: قدرت اقتصادی پکن ممکن است به اوج خود برسد، اما هیچ کشور دیگری قادر به به چالش کشیدن آمریکا در سطح جهانی نیست.

بررسی دقیق

با این حال محتمل ترین سناریو، حد وسط است.
سرعت رشد چین در دو دهه گذشته بی ثبات کننده بوده و باعث تحمیل تعدیل در نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی شده است. آن مرحله از اختلال شدید اقتصادی اکنون ممکن است به پایان رسیده باشد ولی با وجود تمام مشکالتی که دارد، بعید است که اقتصاد چین کوچک و باعث ایجاد نوعی تفکر پوچ گرایانه و مخربی شود که آقایان برندز و بکلی از آن می ترسند. آقای شی غیرقابل پیش بینی است اما چشم انداز اقتصادی بلندمدت کشورش نه پیروزی است و نه فاجعه. چین در مواجهه با دهه ها همتا بودن با آمریکا، دلایل خوبی برای مقاومت در برابر حمله به تایوان دارد.
یک سوال مهم این است که آیا ابرقدرت ها می توانند از درک نادرست مقاصد یکدیگر و در نتیجه گرفتار شدن به یک درگیری جلوگیری کنند؟
اکونومیست در پایان نوشته است: هفته آینده ما رهبری جهانی آمریکا و اینکه چگونه باید به چین در عصر برابری ابرقدرتها پاسخ دهد را بررسی میکنیم.

ارزیابی وضعیت نابرابری در استان های ایران

مقدمه:

کاهش نابرابری یکی از مسیولیت های خطیر دولت ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اثربخشی سیاست های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، منطقه ای است. نابرابری منطقه ای از مزیت منطقه ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت گیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویت های سرمایه گذاری اثر می پذیرد.

چکیده:

فرایند توسعه امری چند بعدی شامل ابعاد مختلف می باشد. بعد اجتماعی توسعه شامل شاخص های مختلفی از جمله شاخص های آموزشی, بهداشتی و مهاجرت است که شاخص های مذکور کمتر مورد توجه بوده است. نخستین گام در حل مسایل ناشی از نابرابری, شناخت و سطح بندی مناطق می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سطح توسعه استان ها بر اساس شاخص های آموزشی, بهداشتی و مهاجرت گرفته که در آن 31 استان کشور بر مبنای 24 شاخص رتبه بندی شدند. روش: داده های 24 شاخص آموزشی, بهداشتی و مهاجرت از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و نیز نتایج سالنامه های آماری کشور در سال 1397 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS, Excel و Arc GIS بهره گرفته شد. از ضریب ویلیامسون برای ارزیابی نابرابری فضایی, روش تحلیل مولفه های اصلی برای وزن دهی شاخص ها و روش تاپسیس, برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه استان ها استفاده شد.

ارزیابی وضعیت نابرابری در استان های ایران:

بکارگیری معیارها و روش های کمی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آنها محسوب می گردد. در واقع بررسی و شناخت وضعیت نواحی, قابلیت ها و تنگناهای آن در برنامه ریزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طوری که استفاده از شاخص های اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و بهداشتی و … می تواند معیاری مناسب برای تعیین جایگاه نواحی در جهت رفع مشکلات و نارسایی های آنها برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامتی اجتماعی باشد.

تحلیلی مقایسه ای از توسعه صنعتی استان های مختلف کشور:

در راستای تحقق اهداف ملی و به ویژه اهداف برنامه سوم توسعه کشور, هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر همین اساس, تخصیص منابع باید براساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. از طرفی, با انتخاب بخش صنعت به عنوان محور توسعه در مستندات برنامه سوم, تدوین برنامه توسعه مناطق براساس ظرفیت های بالقوه و بالفعل در این بخش امری بی بدیل می باشد ولی از آن جا که فعالیت های اقتصادی, به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام, از لحاظ توزیع فضایی از درجه تمرکز نامطلوبی برخوردار می باشند لذا, هر منطقه متناسب با ویژگی های خاص خود نیازمند برنامه های ویژه ای است که لازمه هرگونه اقدامی در این زمینه نیز شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق مختلف براساس روش های علمی مناسب می باشد.

اندازه گیری شاخص نابرابری چندبعدی در مناطق شهری ایران:

یکی از پرسش های محوری علم اقتصاد، چگونگی توزیع درآمد در میان عوامل تولید و توزیع درآمد و ثروت بین افراد بوده است. نابرابری در درآمد و ثروت، بر نابرابری در دسترسی به قدرت و منزلت تأثیر می گذارد و اَشکال مختلف نابرابری در یک تعامل دائمی با یکدیگر به فضای فرصتها و تصمیم گیری های آحاد جامعه شکل میدهند. هر یک از اَشکال مختلف نابرابری در درآمد و ثروت، قدرت و منزلت بر نابرابری فرصت ها تأثیر می گذارد و می تواند به تداوم و استمرار نابرابری های دیگر بیانجامد. به این ترتیب، نابرابری پدیدهای پیچیده و چند بعدی است و منشأ بسیاری از ناآرامیه ای اجتماعی در جوامع بشری بوده است.نابرابری باال در توزیع درآمد، مزایای حاصل از رشد اقتصادی را تنها به گروه های ثروتمند جامعه تخصیص داده و مانع از دسترسی افراد فقیر به مزایای حاصل از رشد اقتصادی میشود و این، یکی از دلیل های بازتولید نابرابری در بسیاری از جوامع بشری است. ارزیابی نابرابری در جامعه، کمّی نمودن آن، شناسایی عوامل و ریشه های تشدیدکننده نابرابری و در پایان راهکارهای کاهش آن، کانون توجه بسیاری از اقتصاددانانی بوده است که به مسائل عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار توجه دارند.

ارزیابی وضعیت اشتغال استان های ایران در پایان برنامه پنجم توسعه:

نابرابری فضایی در اشتغال، امکان بروز فقر، بیکاری، حاشیه نشینی، مهاجرت و بی عدالتی را افزایش می دهد. شناخت نابرابری های فضایی در جهت رفع و کاهش آن، در چارچوب محدوده جغرافیایی مختلف (کشور، استان، شهرستان و بخش) یک پیش نیاز بسیار مهم برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می آید. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت اشتغال استان های ایران در پایان برنامه پنجم توسعه به تفکیک اشتغال شهری و روستایی انجام شده است. این پژوهش با توجه به هدف تحقیق، درصدد پاسخ دادن به این سؤال می باشد که آیا برنامه پنجم توسعه، اهداف مورد نظر در زمینه اشتغال (کاهش نابرابری بین شهر و روستا) را محقق ساخته است یا نه؟ جهت پاسخ به سؤال از 11شاخص عمده اشتغال براساس آمارگیری نیروی کار در سال 1394 و مدل PROMETHEE V و GAIA استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اشتغال شهری استان های یزد، تهران، کردستان، و سمنان با بالاترین Phi در وضعیت بسیار مطلوب و استان های فارس، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، البرز، لرستان و کرمانشاه با کمترین Phi در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند. همچنین در اشتغال روستایی استان های همدان، اصفهان و آذربایجان شرقی با بیشتر Phi در رتبه های برتر و استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد با کمتر Phi در رتبه های پایین تر قرار دارند. فاصله بین استان ها در اشتغال شهری و روستایی به ترتیب 785/0 و 795/0 می باشد که نشان می دهد نابرابری در اشتغال روستایی بیشتر از شهری است.

بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران

وقتی نرخ ارز در شش سال گذشته بیش از 15 برابر افزایش یافته و تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابسته است و وقتی تغییرات نرخ ارز عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است، همه اینها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و باعث شده تا قیمت کالاها حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز افزایش یابد بنابراین تورم فشار هزینه در اقتصاد کشور در چند سال گذشته دست بالا داشته است. تورم ساختاری هم در کشور موضوعیت دارد. وجه غالب بازارهای ما بازارهای انحصاری است و بازار رقابت بسیار محدود است. بنابراین در ساختار انحصاری موجود قیمت‌گذاری‌های دلخواه در شرایط بی‌ثبات بسیار گسترده است. در انحصارات معمولا با تبانی و قدرت انحصاری قیمت تعیین می‌شود و این، آن قیمتی نیست که بتواند به تخصیص منابع علامت صحیح بدهد و مازاد رفاه را حداکثر کند. تضادهای توزیعی هم در ایران به عنوان عامل تقویت‌کننده پویایی‌های تورم در کشور موضوعیت دارد یعنی صاحبان کالا و خدمات سعی می‌کنند قیمت خود را بالا ببرند تا سهم نسبی خود از رفاه و درآمد و ثروت را افزایش دهند اما دیگران هم همین انگیزه را دارند و آنها هم همین رفتار را انجام می‌دهند اما ناهم‌زمانی و ناهماهنگی باعث می‌شود مردم تصور نکنند که این در بلندمدت رفاه آنها را بالا نمی‌برد بنابراین به طور ناهم‌زمان و ناهماهنگ قیمت‌های خود را بالا می‌برند. شاخص‌بندی هم در اقتصاد ما به عنوان عامل تقویت تورم موضوعیت دارد. یعنی یک قیمت کلیدی بالا می‌رود صاحبان کالاها هم به دنبال آن قیمت خود را بالا می‌برند، سطح قیمت‌ها که بالا رفت، صاحبان خدمات و نیروی کار هم قیمت خود را بالا می‌برند. رفتار این‌گونه هم در اقتصاد ما مشهود است.

بنابراین تورم فشار هزینه و تورم ساختاری در اقتصاد ما دست بالا دارند و تورم جاذبه تقاضا هم در جریان است اما بسیار محدود چون قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته و با این ترکیب نقدینگی و این ترکیب سپرده‌گذاران نقدینگی‌های افزایش‌یافته به طور متناسب در دست عامه مردم که تقاضاهای کل را شکل می‌دهند، قرار نمی‌گیرد و اساسا در فضای شوک‌درمانی نقدینگی، کسر بودجه، تورم، رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری همه معلول شوک قیمت‌های کلیدی مثل نرخ ارز است. بنابراین منحصرکردن علت تورم به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، این است که رابطه نقدینگی و تورم اخیرا پیچیده شده و در کشورهای پیشرفته هم که در پی بحران 2007 و فاجعه کرونا نقدینگی‌های خود را به شدت افزایش دادند، از این ناحیه با تورم مواجه نشدند چون وضعیت طوری بود که مردم و مصرف‌کنندگان قدرت خرید بیش از قبل پیدا نمی‌کردند.

تاثیر شوک های اقتصادی بر تورم:

نرخ ارز است که بالا می رود. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. آیا باید امروز برویم نرخ بهره را به 80 درصد برسانیم، خیر، کاملاً غلط است. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویاست. با سیاست استرلیزیشن کوتاه مدت باید تأثیر شوک های بیرونی را کاهش دهیم. می توان با سیاست های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و در کنترل بانک مرکزی نگه داشت. حرف ما این است که قیمت همه محصولات باید به شکل ریالی مشخص شود، برای این کار باید یک بازار داخلی ایجاد کنیم، پس از مشخص شدن قیمت دولت می تواند به روی آن هرچقدر که خواست یارانه بدهد.

برسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران:

تورم در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران به یک پدیده ماندگار تبدیل شده است. از نظر اندازه و شدت هم با کشورهای پیشرفته، شمال آفریقا و خاورمیانه قابل مقایسه نیست و کیفیت آن هم طوری است که بسیار نامتناسب عمل می کند و روز به روز تخصیص منابع را بدتر و توزیع درآمد را به زیان طبقات متوسط و پایین و عوامل مولد بدتر می کند و همه افق های تصمیم گیری اقتصادی را کوتاه کرده و موجب یاس و نااطمینانی جامعه و فرار سرمایه و مغزها شده است. همه دولت ها هم وعده تضعیف و ریشه کنی آن را داده اند اما همچنان در اقتصاد یکه تازی می کند و حتی در چند سال اخیر اقتصاد را به حالت و وضعیت قمار تبدیل کرده و مدام عده زیادی از قبل آن دسترنج و ثروت خود را می بازند و عده ای معدود هم از ناحیه آن سودهای بی حدو حصر به دست می آورند. طبیعی است که در تحلیل و تعلیل این متغیر مهم و پیچیده نمی توان به ساده انگاری و نگاه های تک ساحتی اکتفا کرد. ضمن اینکه دست های منفعت طلب صاحب قدرت هم سعی دارند در تحلیل مسائل اقتصادی به ویژه مسئله تورم آدرس های غلط بدهند و سیاست گذار و مردم را سردرگم کنند. ریشه یابی و تحلیل تورم در عین حال که قدری پیچیده است اما چارچوب و سیر تحلیل آن بسیار روشن است. در تاریخ اندیشه اقتصادی تورم معلول و نتیجه سه گروه از عوامل است. در واقع این سه گروه عوامل هستند که نوع تورم را تشخص می دهند.

بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران:

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی برای تنظیم و هدایت سیاست‌های پولی دارای اهمیت است. در نظریه‌های اقتصادی و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف، در رابطه با چگونگی تأثیرپذیری رشد از تورم اتفاق نظر کلی وجود نداشته و به نتایج متناقضی (رابطه خطی مثبت/ منفی یا رابطه غیر خطی با یک یا دو آستانه) دست یافته‌اند. در این مطالعه سعی شده است ضمن تعیین مقادیر نرخ آستانه‌ای تورم در ارتباط با رشد اقتصادی ایران، به تبیین ماهیت تأثیرپذیری رشد از تورم و همچنین بررسی مکانیسم‌های انتقالی اثرات تورم بر رشد طی دوره زمانی 90-1340 پرداخته شود. نتایج مطالعه ضمن تأیید وجود اثرات آستانه‌ای، ماهیت غیرخطی رابطه رشد و تورم در اقتصاد ایران را تأیید کرده است، به‌طوری که اثر تورم بر رشد در نرخ‌های تورم‌ پایین‌تر از 8/9 درصد، مثبت، در نرخ‌های‌ تورم بین 8/9 و 3/27 درصد، منفی و در نرخ‌های تورم بالاتر از 3/27 درصد نه تنها اثر تورم بر رشد منفی است بلکه هزینه نهایی تورم نیز فزاینده است. براساس نتایج، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران از طریق هر دو مکانیسم کاهش در سطح و کارایی سرمایه‌گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. حداکثر نرخ تورم هدف در اقتصاد ایران برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی می‌تواند 8/9 درصد باشد. بنابراین هر گونه افزایش در نرخ تورم فراتر از این سطح منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سطح و کارایی سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

تعطیلی شنبه ها در کشور

سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان، طرح تعطیلی شنبه ها و کاهش ساعت کار اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

به گزارش خبرنگاران، حدود ۱۵ سال پیش بود عمده کشورهای اسلامی و ممالک حوزه خلیج فارس برای جبران زیان اقتصادی و علمی و بهره‌مندی بیشتر از تعاملات بین‌المللی و فرامنطقه‌ای، در اقدامی واحد و مشترک، روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر دادند، تا با تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای هماهنگ شوند. تصمیمی که با وجود تبادلات نفتی و تجاری و حتی وارداتی این کشورها از کشورهای غربی به نظر درست می‌رسید و همراهی مردم را هم به دنبال داشت.

حالا پس از تعیین تکلیف تغییر نکردن ساعت تابستانه و زمستانه از ابتدای سال جاری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود با حضور معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با کاهش ساعت کار اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته و تعطیلی روز شنبه موافقت کرده است.

 

پیشنهاد دولت در لایحه ارائه شده ۴۲.۵ ساعت کار در هفته بود و در قانون فعلی ۴۴ ساعت است که کمیسیون اجتماعی تصویب کرد هر هفته ۴۰ ساعت و در هر روز هشت ساعت کار باشد که از ساعت هفت صبح تا ۱۵ خواهد بود.

محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه مجلس و یکی از طراحان مسئله تطبیق و تنظیم تعطیلات پایان هفته در این رابطه گفته است: ساماندهی تعطیلات پایان هفته موجب تنظیم بیشتر با بازارهای جهانی و منطقه‌ای، جلوگیری از فرصت‌سوزی تجاری و خسران کشور در این حوزه خواهد شد.

وی معتقد است: یک روز تعطیل که جمعه باشد به‌واسطه مسائل دینی، اجتناب‌ناپذیر و صحیح است، اما تغییر تعطیلی از پنجشنبه به شنبه، هیچ منع شرعی و قانونی ندارد و صرفاً نیاز به یک عزم و اصلاح دارد.

وی این را هم گفته که تأکید دولت بر تعطیلی سراسری پنجشنبه‌ها، به دلیل نیمه‌تعطیل بودن قاطبه ادارات دولتی در این روز در کنار تعطیلی روز جمعه سبب بروز نگرانی‌هایی در میان فعالان اقتصادی شده است، چرا که منجر به افزایش شمار روزهای مسکوت در تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای از سه روز به چهار روز می‌شود

نماینده مردم لنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با کمتر شدن ساعات کاری در طول هفته در حدود چهار ساعت کاری، تصریح کرد: این موضوع قابل توجیه است، چرا که امروز کارمندان دولت در ظاهر هشت ساعت در محل کار حضور دارند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ساعت کار واقعی و مفید در برخی ادارات و سازمان‌ها زیر یک ساعت است.

به گفته وی، سرجمع با اعمال قانون جدید، یک کارمند در روز کمتر از یک ساعت کاهش ساعت کاری دارد که وجود بازدهی پایین برخی کارکنان و دستگاه‌ها همچنین مصرف انرژی و صرفه‌جویی، اعمال تعطیلی بیشتر هیچ آسیبی به راندمان کار نخواهد زد.

تعطیلی شنبه‌ها تصمیم درستی است
حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‌ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره تعطیلی روزهای شنبه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل طرح تعطیلی روزهای شنبه، به دلیل بهبود ارتباطات و تبادلات بین‌المللی به‌ویژه در عرصه اقتصادی و تجاری است.

وی افزود: در کشور ایران پنجشنبه و جمعه روزهای تعطیل هفته است؛ در کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس روز جمعه و شنبه تعطیل است و عمده کشورهای اروپایی شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در کشور ما تعطیلات به‌ویژه برای شهرهای بزرگ از چهارشنبه عصر و پس از پایان ساعت کاری اداری آغاز می‌شود، افزود: در این زمان علاوه بر تعطیلی ایران در روز پنجشنبه، کشورهای خلیج فارس جمعه و شنبه و کشورهای غربی و شرقی شنبه و یکشنبه تعطیل هستند؛ با وجود این در طول هفته می‌توانستیم فقط سه روز با دیگر کشورها در حوزه تبادلات اقتصادی و ارتباطات سیاسی و تجاری ارتباط بگیریم.

به گفته وی، اگر فردی کار بانکی، اداری و مالی داشته باشد روزهای تعطیل در ایران نمی‌تواند کاری از پیش ببرد اما همان روزها، در کشورهای عربی تعطیل نیستند.

رجایی تاکید کرد: با اجرای این طرح در اولین گام با کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس همراه می‌شویم. همچنین فاصله ما با دیگر کشورها و با تعطیلاتشان کمتر می‌شود. در این صورت خواهیم توانست حداقل یک روز به مراودات بین‌المللی در بخش‌های مختلف اضافه کنیم.

وی با اشاره به اینکه طرح تعطیلی روزهای شنبه موافقان و مخالفان جدی در مجلس یازدهم دارد، اظهار کرد: نظر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای تعطیلی شنبه‌ها بنابر همین دلایلی که عنوان شد، مثبت است.

پیش بینی بازار خودرو

پیش بینی بازار خودرو اصطلاحی است که برای بررسی بازار از ابتدای سال تاکنون و عوامل موثر بر قیمت برگزیده‌ایم. با بررسی عوامل تاثیرگذار شما می‌توانید انتظار داشته باشید که در صورت رویت هریک از آن‌ها در آینده، روند صعودی یا نزولی بازار چگونه خواهد بود.

سرمایه گذاران از بازار خودرو فرار کردند!
برای فهمیدن دلیل این اتفاق نیاز است که قیمت چند خودرو در پایان سال گذشته با قیمت فعلی آنها مقایسه شود.

مقایسه قیمت خودرو – خرداد 1402 و اسفند 1401  

 
قیمت در نیمه اسفند 1401 قیمت در نیمه خرداد 1402 درصد کاهش
دلار 55000 تومان 48000 تومان 23 درصد
پژو 207 دنده ای با فرمان برقی 750 میلیون تومان 595 میلیون تومان 20 درصد
کوییک دنده ای ساده 388 میلیون تومان 315 میلیون تومان 19 درصد
فونیکس تیگو 7 پرو 2 میلیارد و 170 میلیون تومان 1 میلیارد و 790 میلیون تومان 18 درصد

کلیه اطلاعات بالا در مورد قیمت ماشین از صفحه قیمت خودرو در سایت باما استخراج شده است و شما با مراجعه به این صفحه می‌توانید روند تغییر قیمت روز تمام خودرو ها در هر بازه زمانی را مقایسه کنید.

همانطور که درجدول بالا مشهود است، تمامی قیمت‌ها نزدیک به 20 درصد کاهش یافته‌اند، اما همگی کاهشی کمتر از قیمت دلار تجربه کرده‌اند. به بیانی دیگر، سرمایه افرادی که به عنوان حفظ سرمایه در زمستان سال 1401 اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، تمام و کمال حفظ شده است. اما دلیل آگهی‌های فروش بی‌پایان در این روزهای سال را باید جای دیگری جستجو کرد.

همانطور که درجدول بالا مشهود است، تمامی قیمت‌ها نزدیک به 20 درصد کاهش یافته‌اند، اما همگی کاهشی کمتر از قیمت دلار تجربه کرده‌اند. به بیانی دیگر، سرمایه افرادی که به عنوان حفظ سرمایه در زمستان سال 1401 اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، تمام و کمال حفظ شده است. اما دلیل آگهی‌های فروش بی‌پایان در این روزهای سال را باید جای دیگری جستجو کرد.

اخباری که ذهن بازار را دگرگون کرد

تمرکز عمومی فضای رسانه‌ها روی وضعیت خودرو پس از سال نو روز به روز افزایش یافت، تا جایی که مصاحبه میرسلیم و کوچی‌نژاد تبدیل به یکی از ویدیوهای پر انتشار در فضای مجازی شد. برکناری وزیر به دلیل شرایط بازار خودرو و در نهایت تصویب واردات خودروی کارکرده، صاحبان خودروهای صفر کیلومتر را مجاب کرد که آینده بازار به همین روال نخواهد بود.

خروج سرمایه‌گذاران از بازار خودرو خبر خوبی برای مصرف‌کنندگان است. اما سرمایه‌گذاران به دلیل متضرر شدن از این بازار خارج نشده‌اند، بازارهای امن‌تر و در حال پیشرفت دیگر در حال حاضر از بازار خودرو مطمئن‌تر به نظر می‌آید. اما این فضای ایجاد شده عرضه بیشتر و در نتیجه رکود در بازار را به دنبال داشته است.

متخصصان هنوز بازار خود را دارند
عموم بنگاه‌های خرید و فروش در این روزها کاهش قیمت را به فال نیک گرفته‌اند و در حال خرید خودروهای زیر قیمت هستند. افرادی که برای فروش خودروی خود عجله دارند حاضرند تا 5 درصد پایین‌تر از قیمت اقدام به فروش خودروی خود کنند. امیدواریم خرید تمامی خودروهای کف بازار منجر به ایجاد انحصار نشود، که در این صورت قیمت خودرو افزایشی بی‌پایان را تجربه خواهد کرد.

بازار خودرو و مالیات بر عایدی سرمایه

اگر شما خودرویی صفر کیلومتر را مدتی در پارکینگ خود نگهداری کنید و پس از افزایش قیمت بفروشید مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهید شد. این مساله برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد کمی ترسناک به نظر می‌رسد. فعالان بازار به خوبی می‌دانند که حاشیه سود معقولی از خرید و فروش خودرو کسب خواهند کرد، اما با حضور تمام وقت در بازار و خرید و فروش به تعداد قابل توجه این سود دستشان را خواهد گرفت. سرمایه‌گذار شخصی معمولا نمی‌تواند به صورت تمام وقت مشغول خرید و فروش باشد، پس بازار بار دیگر دست حرفه‌ای‌ها باقی خواهد ماند.

احتمال ریزش چشمگیر قیمت خودرو با واردات دست دوم

با اینکه قانون واردات خودروی صفر در کشور وجود دارد و این مساله بار دیگر در سال 1401 کلید خورد، هنوز ساز و کار کارآمد برای عرضه و در عین حال گزینه‌هایی مناسب بازار به میان نیامده است. شهریور 1401 رسما واردکنندگان خودرو معرفی شدند و گزینه‌های قابل سفارش را رسانه‌ای کردند، اما الان با گذشت 9 ماه هیچ خودروی وارداتی پلاک شده به مشتریان تحویل نشده است.

واردات خودرو دست دوم بسیار امر مبارکی است که علاوه بر تامین نیاز بازار و افزایش کیفیت ناوگان، خودروسازان را بار دیگر به رقابتی غیر انحصاری وا میدارد. اما هر روز تعلل در اجرای این امر سمی مهلک برای قیمت خودرو خواهد بود.

بهبود شرایط عرضه = ثبات قیمت خودرو

در حال حاضر که هیچ گونه عرضه خودرو به جز سامانه یکپارچه خودرو نیست، بازار همچون بمب ساعتی پیش می‌رود. اگر همین وضعیت راکد بازار، بدون تزریق خودروی صفر کیلومتر، به افزایش تقاضای نیمه تابستان برخورد کند احتمال انفجار قیمت‌ها را باید داد.

عرضه دوباره در بورس کالا، تعریف شرایط فروش مستقیم و لیزینگ کارخانه‌ای خودروها از آسان‌ترین شرایط تنظیم عرضه و تقاضا است که می‌توان بدون اقدام جدیدی به آن‌ها پرداخت و اولین قدم این مسیر پایان قیمت‌گذاری دستوری است.

متاورس چیست و آینده متاورس چگونه خواهد بود

متاورس چیست و آینده متاورس چگونه خواهد بود

متاورس چیست و آینده متاورس چگونه خواهد بود؟ متاورس (Metaverse) یک واژه‌ مرکب متشکل از (meta) به معنی فراتر و (universe) به معنی جهان است و از همین رو می توانیم این کلمه رو فراتر از جهان ترجمه کنیم. این اصطلاح نخستین بار در کتاب علمی‌تخیلی سقوط برفی (Snow Crash) با نویسندگی نیل استفنسون امریکایی در سال ۱۹۹۲ به کار برده شد. استفنسون از واژه متاورس برای توصیف واقعیت مجازی استفاده می کرد. که در اون قهرمان داستان در قالب آواتارِ خودش با بقیه معاشرت می‌ کنه، خرید می‌کنه و حتی دشمنان دنیای واقعی خودش رو شکست میده. البته مفاهیم واقعیت مجازی و دنیایی شبیه متاورس پیش از کتاب سقوط برفی، در سال 1984 و با رمان نورومنسر (Neuromancer) نوشته ویلیام گیبسون مطرح شده بود. در واقع پروژه (Metaverse) شبکه ‌ای گسترده از محیط‌ های مجازی همیشه فعال و آنلاین است، که افراد می توانند در قالب آواتار خود یا به کمک عینک ‌های واقعیت افزوده با همدیگه و اشیا دیجیتال اطراف ارتباط برقرار کنند.

واقعیت مجازی (VR)

از سوی دیگر ما تکنولوژی واقعیت مجازی (VR) را داریم که به شکل کامل، تجربه‌ای مجازی قلمداد می‌شود و واقعیت‌های تخیلی را بهبود می‌بخشد. تکنولوژی VR همیشه به یک هدست نیاز دارد و این کاربران هستند که در دنیای آن توسط یک سیستم دیگر کنترل می‌شوند. درکنار Oculus VR که صرفا مختص سخت‌افزار پی‌سی و بازی‌های این پلتفرم است، پلی استیشن هم هدست واقعیت مجازی PlayStation VR را عرضه کرده که تجربه بازی‌های VR را به بهترین شکل ممکن در اختیار کاربران قرار می‌دهد. گیمرها توسط این هدست‌ها وارد دنیای مجازی می‌شوند و با قرارگیری در قالب کاراکتر اصلی بازی، دنیای پیرامون خود را به شکلی متفاوت تجربه می‌کنند. البته علی‌رغم گذشت سال‌ها از عرضه این هدست‌ها، کماکان این تکنولوژی راه زیادی تا بلوغ خود در پیش دارد و باید منتظر ماند و دید در آینده چه نقشی قرار است در شکل‌گیری و توسعه دنیای متاورس ایفا کند.

سه کاربرد اصلی بلاک‌چین در متاورس:

تمرکززدایی و تعامل‌پذیری: تکنولوژی بلاک‌چین به عنوان زیرساخت و پایه متاورس، ماهیت نامتمرکز این جهان مجازی را تضمین می‌کند. بدون تمرکز زدایی، متاورس‌های مختلف به جهان‌های جداگانه‌ای از یکدیگر تبدیل می‌شوند و تعامل آنها به سختی امکان‌پذیر است.

ایجاد یک نظام مالی مستحکم: براساس پیش‌بینی بانک‌ سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، متاورس می‌تواند به فرصتی ۸ هزار میلیارد دلاری تبدیل شود. حتی اگر کسری از این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل شود، با بازار عظیمی مواجه هستیم که طبیعتا به یک نظام مالی قدرتمند نیاز دارد.

بسیاری از پلتفرم‌های متاورس مانند دیسنترالند و غیره از رمز ارز به عنوان ارز رایج جهان‌های مجازی خود استفاده می‌کنند و رمز ارزها ممکن است در آینده به متاورس‌ شرکت متا و مایکروسافت نیز ورود پیدا کنند.

ثبت مالکیت دارایی‌ها در متاورس: همانطور که در جهان فیزیکی برای تایید مالکیت دارایی‌ها سندی به نام هر فرد صادر می‌شود، برای انتقال و یا خرید و فروش دارایی‌های متاورسی هم باید مالکیت آنها را ثبت کرد.

NFTها یا توکن‌های غیرمثلی امکان ثبت مالکیت دارایی‌های متاورسی و دیجیتالی را فراهم می‌کنند. NFT توکن‌هایی منحصر به فرد هستند که یک دارایی دیجیتالی (و در برخی موارد فیزیکی) را نمایندگی می‌کنند و به عنوان سند مالکیت آن در بلاک‌چین به ثبت می‌رسند.

ارز متاورس چیست؟

متاورس به‌عنوان شبکه‌ای از جهآن‌های مجازی منحصربه‌فرد با کارکردهای مختلف تعریف می‌شود که بلاک‌چین و ارزهای دیجیتالی به یکی از بخش‌های مهم در آن تبدیل شده‌اند. از زمانی‌که مارک زاکربرگ نام فیسبوک را به متا (Meta) تغییر داد، توانست توجه بسیاری از افراد فعال در حوزۀ ارزهای دیجیتال را به متاورس جلب کند. یکی از فعالیت‌هایی که درهای سرمایه‌گذاری را در متاورس برای کاربران باز کرد، خرید ارزهای دیجیتالی است که در این حوزه ایجاده شده‌اند. کاربران می‌توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزۀ Metaverse ، زمین‌ها و ساختمآن‌های مجازی خریداری کنند و با فعالیت روی زمین‌ها و ساختمآن‌ها درآمد کسب کنند. این عملیات از طریق مبادلۀ ارزهای دیجیتال انجام می‌شود که می‌توان از طریق بازی‌های این حوزه به دست آورد و یا آن‌ها را از صرافی‌ها خریداری کرد.

علت اهمیت فناوری متاورس:

با فراگیر شدن ویروس کرونا، بسیاری از کلاس‌های درس و جلسه‌های کاری به سمت سیستم آنلاین رفتند. بزرگ‌ترین مشکل کلاس‌های درس و جلسه‌های آنلاین کاهش تعامل افراد نسبت به شرایط حضوری است. متاورس نیز به دنبال ایجاد تعامل بیشتر میان دنیای فیزیکی و مجازی است که شما می‌توانید با استفاده از ابزارها و فضایی که ایجاد می‌شود، طی زمانی که در یک جلسه آنلاین شرکت می‌کنید تعامل بیشتری با افراد دیگر داشته باشید. برای مثال، اگر شما یک کارمند دورکار باشید، در دنیای متاورس می‌توانید یک میز کار مخصوص خود را داشته باشید و با کمک عینک‌های مخصوص در ساعت مشخص پشت میز کار خود حاضر شوید و شروع به کار کنید. آینده جهان با متاورس به‌گونه‌ای است که شما می‌توانید بدون آنکه از منزلتان خارج شوید با استفاده از ابزار و شرایطی که فراهم می‌شود می‌توانید به‌صورت مجازی در اتاق کارتان حضور داشته باشید، روی کار خود متمرکز شوید و از همه مهم‌تر با همکاران و فضای کاری خود تعامل و همکاری داشته باشید.

حضور در دنیای متاورس فقط به جلسات کاری ختم نمی‌شود و می‌توانیم از این فرصت برای برگزاری مهمانی‌ها، دورهمی و گردهمایی نیز استفاده کنیم. برای مثال می‌توانید جشن تولد خود را در فضای متاورس برگزار کنید و دوستان شما با آواتارهای خود در این فضا حضور داشته باشند.

سه سناریو محتمل برای آینده متاورس:

سناریو اول:

متاورس فقط برای مواردی که در آن‌ها کاربرد دارد مانند بازی‌ها، محدود خواهد شد و هرگز به یک پلتفرم همه منظوره تبدیل نخواهد شد.

در این سناریو این فضای دیجیتال جدید صرفا برای کاربردهای خاص از طرف مصرف‌کنندگان مورد استقبال قرار خواهد گرفت، پلتفرم هایی مانند بازی، ورزش، سرگرمی و برخی از خرده‌فروشی‌ها. همین‌طور سازمان‌ها صرفاً از متاورس برای کنفرانس‌های مجازی و آموزش و موارد این چنینی استفاده خواهند کرد. در این سناریو احتمالی قوانین و مقررات برای هر کشور در متاورس متفاوت خواهد بود.

متاورس در آینده صرفاً یک بازار تخصصی برای کاربردهای خاص خواهد بود که مکمل فناوری‌های دیگر است، اما جایگزین آن‌ها نمی‌شود.

سناریو دوم

یک پلتفرم واحد وجود نخواهد داشت بلکه تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، پلتفرم های متفاوت ایجاد خواهند کرد. در این صورت یک بازار بسیار متمرکز ایجاد خواهد شد که در آن رقابت بسیار زیاد است. این مدل از متاورس باعث نوآوری‌های فنی در سخت‌افزار و نرم‌افزارها خواهد شد. اکوسیستم‌های متاورسی در این سناریو از طریق تولید محتوای انحصاری و مشارکت رقابت خواهند کرد و پلتفرم‌های خودگردان و موثر ایجاد می‌کنند.

در این سناریو متاورس آینده یک سری از اپلیکیشن ها خواهد بود که توسط رهبران فناوری مدیریت می‌شود.

سناریو سوم

در سناریو سوم که از آن به Big Bang هم یاد می‌شود، یک فضای دیجیتال سه بعدی قابل تعامل خواهیم داشت که از طریق آن بیشتر فعالیت‌های روزانه را انجام می‌دهیم.

در این سناریو یک رابط کاربری یکپارچه بین دنیای فیزیکی و دیجیتال خواهد بود که هویت افراد در آن معادل با هویت فیزیکی در نظر گرفته می‌شود. در این مدل هیچ شرکت واحدی ارائه‌دهنده متاورس نخواهد بود بلکه یک سیستم قابل تعامل و پذیرش همگانی ایجاد خواهد شد که دارای قوانین سخت گیرانه، مالکیت، حریم خصوصی دیجیتال و امنیت خواهد بود.

متاورس در آینده به شکل مهاجرت کامل از اینترنت امروزی خواهد بود به شکلی که اکثر مشاغل و مصرف‌کنندگان در آن به فعالیت‌های روزمره خواهند پرداخت.

افزایش حقوق در سال 1402

افزایش حقوق در سال 1402

حقوق اداره کار 1402 چقدر است؟

موضوع حداقل حقوق کارگران از جمله موضوعات چالش‌برانگیزی است که معمولا در روزهای پایانی سال در مورد آن صحبت و تصمیم‌گیری می‌شود. آخرین اخباری که در مورد افزایش حداقل حقوق اعلام شده است، این است که به نتایج خیلی خوبی در یک جلسه چالش‌برانگیز و طولانی دست پیدا کرده‌اند. در این زمینه علیرضا سلیمی (عضو هیات رئیسه مجلس) گفت: در جلسه غیر علنی مجلس و دولت آقای میرکاظمی اعلام کرد:

” سال آینده ۲۰ درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد همچنین در این جلسه اعلام شد که ۸۰ درصد از درآمدهای دولت در امسال تحقق پیدا کرده است .” وی افزود: رئیس جمهور در این جلسه بر عدالت و پرداخت در حقوق و دستمزد تاکید داشت و دولت به صورت جدی به دنبال تحقق این موضوع است و به زودی لایحه ای در این رابطه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.

در همین خصوص احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه 1402 گفت: به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.

حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷ درصد افزایش خواهد داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید.

به این ترتیب، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که سقف دریافتی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۵۵ میلیون تومان خواهد بود و پرداختِ مازاد این مبلغ به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز مانند کارمندان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

بنابراین و با توجه به حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ که ۵ میلیون تومان تعیین شده بود، با در نظر گرفتن ۲۰ درصد افزایش حقوق، یک میلیون تومان افزایش خواهد داشت و حداقل حقوق بازنشستگان به ۶ میلیون تومان می‌رسد.

افزایش حقوق سربازان در سال 1402 چقدر است؟

کمیسیون تلفیق در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ که به مبحث حقوق و دستمزد در سال آتی اشاره دارد، درباره حقوق سربازان وظیفه، در سال آتی موضوع را تعیین تکلیف کرد که بر این بر اساس، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۴۸ میلیون ریال، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور، ۶۰ میلیون ریال و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۷۲ میلیون ریال تعیین شد. کمیسیون همچنین تاکید کرد که دستورالعمل این بند با توجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزندان آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.

سرانجام پس از مذاکرات فراوان میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان با مسئولان دولت، حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تعیین شد.

جلسه شورای عالی کار از عصر روز گذشته _یکشنبه بیست‌وهشتم اسفندماه_ شروع شده بود که در ساعت ۰۲:۳۰ بامداد امروز _دوشنبه بیست‌ونهم اسفند ماه_ بعد از هشت ساعت جلسه و مذاکره، مزد کارگران برای سال آینده تعیین شد.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید؛ همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۶۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به هشت میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان رسید.

بررسی آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرد، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار داشت و متوسط افزایش در نظر گرفته شده در این لایحه ۲۰ درصد است.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

مالیات مسکن در سال 1402 چقدر است

مالیات بر درآمد اجاره ملک:

در پاسخ به این پرسش که مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۲​چیست؟ باید گفت، مالیات در یک تقسیم بندی کلی، به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. از زیر مجموعه های مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد بوده که خود، به پنج گروه تقسیم می گردد و عبارتند از : مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر درآمد املاک و مستغلات.

مالیات بر درآمد املاک نیز خود به انواع مختلف، تقسیم شده که عبارتند از: مالیات بر نقل و انتقال ملک که در هنگام انتقال مالکیت ملک دریافت می شود؛ مالیات بر درآمد اجاره که موضوع بحث این مقاله می باشد؛ و مالیات بر مستغلات خالی، که با شرایطی، از خانه ها و املاک خالی و بدون متصرف، دریافت می گردد.

مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1402، به عنوان یکی از انواع مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده، اخذ می شود. به این ترتیب، بر درآمدی که اجاره دهنده، از راه اجاره دادن ملک، کسب کرده، با شرایط مقرر در قانون، مالیات تعلق می گیرد که به این مالیات، مالیات بر درآمد اجاره ملک یا به اختصار مالیات اجاره گفته می شود.

ملکی که به واسطه کسب درآمد از اجاره آن، مشمول مالیات اجاره می گردد، می تواند ملک مسکونی، اداری و یا تجاری باشد. بنابراین، هرچند میزان اجاره بها، مبلغ نهایی میزان مالیات بر در آمد اجاره مستغلات 1402 را تعیین می کند، اما کاربری ملک، در شمول آن، نسبت به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره ملک، بی تاثیر است.

مطابق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم : « درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد، عبارتست از کل مال ‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد، بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک، نسبت به مورد اجاره. » بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود، مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۲، به 75 درصد اجاره بهای تعیین شده تعلق می گیرد.

حذف مشاوران املاک از پروسه اجاره مهمترین بخش پیشنهاد نمایندگان مجلس به‌حساب می‌آید. تصمیمی جنجالی که ممکن است اصطکاک زیادی ایجاد کند. در عوض تلاش کرده‌اند صاحبخانه‌ها را با زبان نرم به همکاری تشویق کنند.

تابستان امسال شاید برای مستاجران کمتر ملال‌آور باشد. حداقل مجریان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها که نماینده مجلس هستند، انتظار دارند در صورت تصویب نهایی و به شرط اجرای دقیق پیشنهادشان، این‌بار مستاجران اندازه سه، چهار سال گذشته رنج و زحمت تحمل نکنند. آن‌ها می‌گویند برای صاحبخانه‌ها مشوق‌هایی درنظر گرفته‌اند که همین مسئله به‌عنوان ضمانت اجرایی عمل خواهد کرد. اما جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها چیست و آیا واقعا همین‌اندازه که درباره‌اش تعریف می‌کنند نجات‌بخش خواهد بود؟

طرح کنترل و سازماندهی اجاره بها چیست؟

فعالان بازار مسکن می‌گویند طرح‌های دولتی، به‌خصوص آن‌هایی که به‌ضرب زور و اجبار اجرا می‌شوند، با وجود نیت خیر پیشنهاددهندگانشان اثر معکوس بر بازار می‌گذارند. نمونه‌اش حکم و دستوری که پس از شیوع کرونا صادر شد و مثلا برای رشد اجاره‌ها سقف و محدوده تعیین کرد، اما هیچ‌کس حاضر نشد آن را اجرا کند. برای همین پیشنهاددهندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها می‌گویند برای ضمانت اجرایی، عوض دعوا و تهدید و تنبیه، اول دنبال پیشنهاد و مشوق رفته‌اند تا و صاحبخانه‌ها خودشان پا پیش بگذارند.

حذف مشاوران املاک از پروسه اجاره املاک مهمترین بخش این پیشنهاد به‌حساب می‌آید. یک تصمیم تقریبا جنجالی که ممکن است در نهایت اصطکاک زیادی ایجاد کند. ماده پنج طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها، وزارت راه‌و‌شهرسازی را موظف می‌کند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه فعالیت و نظارت بر «سکو‌های معاملات املاک» را ظرف مدت سه‌ماه تهیه کند. هدف این است که در نهایت ثبت قرارداد از طریق سکو‌ها و توسط خود مالک و مستاجر، به‌صورت غیرحضوری و بی‌نیاز از مراجعه به بنگاه‌های معاملات مسکن امکان‌پذیر باشد. منظور از سکو‌های احتمالا سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین فعال در حوزه خریدوفروش مسکن یا رهن و اجاره است. طبق پیشنهاد مطرح شده، سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید امکان ثبت قرارداد‌هایی را فراهم کنند که به‌شکل یکپارچه طراحی شده و مورد تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

پیشنهاددهندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها، ظاهرا درنظر دارند قدرت و اختیارات اپلیکیشن‌ها را افزایش دهند به‌شکلی که حتی بتوانند اختلافات احتمالی را هم حل و فصل کنند. براساس طرح پیشنهادی، بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلتفرم‌های آنلاین و طبق قرارداد از پیش نوشته شده، قابل پیشگیری و حل است، اما اگر قرار باشد سامانه جدیدی راه‌اندازی شود که به‌صورت آنلاین جای مشاوران املاک را بگیرد چی؟ به‌هرحال این یکی هم محتمل به‌نظر می‌رسد.

در بخشی از طرح پیشنهادی آمده سامانه ثبت الکترونیک با سکو‌های آنلاین مرتبط باشد تا همین برخط بودن باعث شود خیلی از کار‌ها حالت خودکار به‌خود بگیرند. پس مثلا اگر در قرارداد‌های اجاره، مالک و مستاجر دوتایی برای خود حق فسخ درنظر گرفته باشند و سررسید قرارداد فرا برسد، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی به‌حساب مستاجر، مالک در سامانه ثبت الکترونی

نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کردند:

1- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز و خانه‌های لوکس که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

2- این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی هستند.

3- خانه‌های لوکس و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نیست.

مالیات بر خانه خالی در سال 1402

 1. چنانچه یک واحد مسکونی بیش از ۴ ماه یا ۱۲۰ روز متوالی یا غیرمتوالی خالی از سکنه باشد و این ملک، خانه اصلی صاحب‌خانه در نظر گرفته نشود، شامل اخد مالیات می‌شود.
 2. در صورتی‌که بیش از یک سال از صدور گواهی پایان کار ملک گذشته باشد.
 3. شهری که ملک در آن واقع شده، جمعیتی بالای ۱۰۰ هزار نفر داشته باشد. براین اساس شهرهای کوچک و روستاها مشمول مالیات بر خانه خالی نمی‌شوند اما اگر در سامانه ثبت نشده باشند، به‌آن‌ها مالیات تعلق می‌گیرد.
 4. اگر در مورد اجاره خانه یا وقفی بودن آن مشکلی وجود داشته باشد.
 5. بیش از ۱۲۰ روز از تاریخ سند زدن ملک گذشته باشد.
 6. انجام ثبت ملک، برای تمامی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری انجام می‌شود. تمامی این املاک اگر بیش از ۴ ماه خالی بمانند، مشمول مالیات خواهند شد.
 7. صاحبان خانه‌های تازه ساخته شده پس از ۱۲ ماه و در حالت ساخت انبوه پس از ۱۸ ماه در صورتی خالی بودن موظف به‌پرداخت مالیات هستند.
 8. مالیات واحدهای مسکونی شراکتی که خالی از سکنه هستند، براساس سهم هر شریک محاسبه می‌شود.
 9. چنانچه فردی مالک ۵ عدد خانه خالی یا کمتر باشد در صورت توالی روند خالی بودن خانه، در سال دوم خالی بودن، ۱۲ درصد و سال سوم ۱۸ درصد مشمول مالیات متعلقه خواهد شد. در غیر این‌صورت ( عدم توالی در خالی بودن ملک)، مالیات بر خانه خالی براساس خالی بودن سال اول و برابر با ۶ درصد مالیات متعلقه خواهد بود.
 10. اداره مالیاتی ذی‌ضلاح درمورد اشخاص حقیقی، اداره مالیات نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه اسکان در نظر گرفته می‌شود. چنانچه هنگام ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان، هیچ آدرسی ذکر نشده باشد، اداره مالیات، یکی از واحدهای خالی را به‌صورت سیستمی تعیین می‌کند. مگر اینکه مالک حقیقی، اقامتگاه قانونی خود را به‌صورت سیستمی به سازمان مالیات اطلاع دهد.
 11. برای مالکان دارای بیش از ۵ خانه خالی در سال مالیاتی، ضرایب مالیاتی نسبت به کل واحدها، دو برابر ضریب ذکر شده در ماده ۵۴ اعمال می‌شود.