مقالات

تاثیر حقوق و دستمزد بر بازار کار

تاثیر حقوق و دستمزد بر بازار کار

تاثیر حقوق و دستمزد بر بازار کار چیست؟

تاثیر حقوق و دستمزد بر بازار کار را با بررسی حداقل حقوق شروع میکنیم. افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریـق یـک سـازوکار چند مرحلهای باعث افزایش هزینه تولید و تورم میشـود. شـدت اثرگـذاری ایـن سـازوکار میتواند به موقعیتی که اقتصـاد کشـور در مراحـل دوران تجـاری قـرا ر دارد، وابسـته باشـد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثر حداقل دستمزد بـر تـورم تحت تاثیر شرایط رونق و رکود اقتصادی در ایـران اسـتفاده شـده است. تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است. دلیل اهمیت آن عکس العمل بنگاه ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادهاست. بنگاه ها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزدها می باشند. در این مقاله سعی شده تا موضوع حداقل دستمزد و آثار آن مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا تعاریف حداقل دستمزد و سپس تاریخچه آن ارائه شده است.

حداقل دستمزد

حداقل دستمزد کمترین اجرتی ست که کارفرمایان باید قانوناً به کارگران بپردازند. به طور معادل، کمترین دستمزدیست که کارگران کارشان را در ازای آن می‌فروشند. گرچه قوانین مختلفی در خصوص آن اکنون در حال اجرا ست، دیدگاههای مختلفی در باره مزایا و معایب آن وجود دارد.

منظور از حقوق و دستمزد (PAYROLL) هزینه ای است که به ازای  فعالیت هایی که پرسنل انجام میدهند پرداخت می شود و تعیین کننده سهم نیروی کار در فرآیند تولید کالا یا خدمات می باشد. آنچه که در مقابل کار انجام شده توسط کارکنان اداری، مدیران و ارائه کنندگان خدمات مشاوره ای به طور ماهیانه پرداخت می شود تحت عنوان حقوق و پرداختی به کارگران ساده و ماهر را دستمزد گویند. پس به طور کل می توان گفت حقوق و دستمزد مجموعه وجوهی است که طی زمان مشخصی به کارکنان، پرداخت یا تعهد می شود.

حداقل دستمزد از بحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفندماه موجب طرح مباحث زیادی می شود که گاهی شکل حادی به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت سه جانبه فیمابین نمایندگان کارگران» کارفرمایان و دولت تعییت می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد. تعیین حداقل دستمزد در این کمیته سه جانبه صرفا براساس قدرت چانه‌زنی هر یک از طرفین می باشد. در این طرح پژوهشی با توجه به اهداف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها برای حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقاء قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی و ایحاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه اقدام به شناسایی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر بر حداقل دستمزد با استفاده از روش توزیع پرسشنامه نموده و در نهایت با استفاده از مدل حداقل مربعات جزبی(PLS) اقدام به برآورد واقعی و اقتصادی حداقل دستمزد و در برای سال ۱۳۹۶ می گردد. هدف از این پژوهش ابن است که میزان حداقل دستمزد واقعی اقتصاد ایران با توجه به عوامل اقتصادی, اجتماعی و سیاسی را تعیین نماید.

تاثیرات تورم بر دستمزد

تورم ناشی از وضعیتی است که سطح عمومی قیمتها به طور بی رویه و یا بیتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش مییابد.

1 .افزایش قیمتها بی رویه و بی تناسب باشد. در اقتصادی که افزایش قیمت ها برابر با متوسط افزایش بهره وری محصول نهایی کار باشد دستمزد پولی نیز به همان نسبت افزایش مییابد. اگر به عللی سطح دستمزد پولی در اقتصاد افزایش یابد، یعنی در شرایطی که بازده نهایی کار ثابت باشد و یا اینکه افزایش نسبی نرخ حقوق و دستمزد پولی از افزایش محصول نهایی کار بیشتر باشد، قیمت ها افزایش یافته و نتیجه اش تورم خواهد بود.

2 _ در تعریف تحلیلی تورم عنصر زمان، تداوم افزایش سطح عمومی قیمتها است. اقتصاددانان بین پیدایش تورم و جریان تورم تفاوت می گذارند، در حالت اول تورم به عنوان یک پدیده ایستا مطرح است ولی بعد ازآنکه قیمت ها یک بار در زمان معین افزایش یافت، اقتصاد از یک وضع تعادل به وضع دیگر حرکت میکند و در وضعیت جدید، تورم قیمت در زمان معین افزایش می یابد و نرخ افزایش آن نیز به مرور زمان صعود میکند. این حالتی است که در اقتصاد تورم به معنای واقعی خود به وجود میآید و آن را در علم اقتصاد جریان تورمی میگویند.

مهمترین اهداف تعیین حداقل دستمزد:

الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولاً از طریق پرداخت مزدهای بسیار کم و شرایط نا مساعد اشتغال خودنمایی می کند.

ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است.

ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگهداشتن سطح مزدها با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار نگذارند.

د)ابزار و وسیله ای برای اعمال سیاسی که‌موجب رشدسریع و توزیع عادلانه درآمدشود.

tavarom

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *